Ammattipätevyysjatkokoulutukset

Ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa viranomaismääräysten johdosta kursseille voidaan ottaa enintään 40 osanottajaa.

Ennakoiva ajaminen

Tämän ammattipätevyysjatkokoulutuksen aiheen tavoitteena on että kuljettajat osaavat tunnistaa työhönsä liittyviä riskejä sekä oppivat valmistautumaan niihin peremmin ja turvallisuuslähtöisemmin. Koulutus antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteita ja kehittää ympäristöä ja polttoainetta säästävää ajotapaa.

Tarjoamme seuraavia koulutuksia ennakoivaan ajamiseen

  • Ennakoiva ajaminen. Pidä pelivaraa.
  • Ennakoiva ajaminen, liukkaankelin rataharjoitteluna suljetulla rata-alueella
  • Turvallinen ja taloudellinen ajotapa

Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta

Tavoitteena on käsitellä kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman purkaus- ja lastaustapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä, että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ’läheltä piti’ tilanteita.

Ammattikuljettajan asiakaspalvelu

Tavoitteena on täydentää kuljettajien asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja tuoda uusia näkemyksiä asiakaspalvelutyöhön.

Työhyvinvointi

Tavoitteena on antaa kuljettajille välineitä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on myös, että kuljettajat oivaltavat toiminnassaan kehitettäviä asioita, jotka vaikuttavat myönteisesti omaan jaksamiseen sekä palautumiseen niin työssä kuin omassa elämässä.

Trukkiturvallisuuskoulutus

Koulutuksessa selvitetään trukinkuljettamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeita jotka ohjaavat turvalliseen ja oikeanlaiseen trukin ja kuorman käsittelyyn. Opetuksessa selvitetään trukin käytön perusteet, turvavarusteet, ajo- ja huolto-ohjeet, sekä turvallista kuormien käsittelyä ja pinoamista.

Ajoneuvotekniikka tavara- ja henkilöliikenteessä

Tavoitteena on antaa välineitä kuljettajalle ajoneuvon elinkaariajatteluun. Kuljettaja tiedostaa nykyaikaisen ajoneuvotekniikan asettamat vaatimukset sekä ymmärtää oman merkityksensä ajoneuvon koko elinkaareen ja oman toimintansa vaikutuksen kokonaistalouteen sekä ympäristöystävälliseen toimintatapaan.

Kuljettajan tulosvastuu

Tavoitteena on antaa välineitä kuljettajalle kuinka kuljettaja voi omalla työllään vaikuttaa kuljetuskustannusten muodostumiseen ja alan kannattavuuteen yleisesti. Pääpaino koulutuksessa on tiedostaa niitä kustannustekijöitä joihin kuljettaja omalla toiminnallaan voi vaikuttaa, sekä miettiä parhaita käytäntöjä kustannusten säästämiseksi ja kuljettajan toiminnan tehostamiseksi.

ADR-koulutukset

ADR-sopimus (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) on sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. Sopimuksessa on määritelty eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetustapahtuman aikana. Myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa noudatetaan vastaavia säännöksiä. ADR-sopimukseen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot. Suomessa käytetyn VAK-termin voidaan katsoa tarkoittavan yleisesti vaarallisten aineiden kuljetuksiin viittaavaa lyhennettä. Kotimaisia vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä kutsutaan myös VAK-määräyksiksi. Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

Koulutus jaetaan peruskursseihin, erikoiskursseihin sekä täydennyskursseihin. Koulutusta voivat antaa Trafin hyväksymät yhteisöt. VeksiTraffic Oy:n tarjolla olevat avoimet ADR-koulutukset

  • ADR Peruskurssi (P) 3 päivää ja vähintään: 18 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)
  • ADR Yhdistetty peruskurssi (YP) vähintään 30 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)
  • ADR Täydennyskurssi (TP) 1päivä vähintään 9 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)
  • ADR Yhdistetty täydennyskurssi (YT) 2 päivää vähintään 16 h (Kurssilta saa yhdenpäivän ammattipätevyysmerkinnän)

TYKY-päivä

Tavoitteena on saada kuljettajat pohtimaan omaa motivaatiotaan ja työhyvinvointiaan. Osallistujat oppivat kuljettajille tärkeitä lihaskuntoharjoitteita sekä venyttelyjä ja konkreettisia ratkaisuja oman hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kuljettajat saavat myös rentoutua ja verkostoitua.

Lisätiedot ja tiedustelut

Asiakaspalvelu p. 0400 237 563, asiakaspalvelu@veksitraffic.fi tai

Veikko ’Veksi’ Kytölä p. 040 359 1020, veksi@veksitraffic.fi